Coronacrisis

Tijdelijke noodopvang voor kwetsbare vrouwen en kinderen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om tijdelijke noodopvang te voorzien voor kwetsbare vrouwen en kinderen die af te rekenen hebben met intrafamiliaal geweld. “Daarmee komen we tegemoet aan een grote bekommernis van verschillende lokale mandatarissen en ook een dringende vraag van de Family Justice Centra in onze provincie.  Vandaag zijn al een 50-tal situaties gealarmeerd. Hun bestaande opvangcentra zijn zo goed als volzet. Extra steun in het vinden van nieuwe locaties in onze provincie is voor de Family Justice Centra dan ook zeer welgekomen”, zegt deputé Kathleen Helsen (CD&V).

 

In een Family Justice Center werkt een multidisciplinair team van professionals aan een geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld. Slachtoffers vinden daar alle diensten onder één dak: politie, justitie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, jongerenhulpverlening, advocatuur en artsen. Die diensten werken op één locatie samen in één team dat vanuit het verhaal van het slachtoffer een gezamenlijk dossier opbouwt en samen een traject uitzet met één casemanager. Zorg en veiligheid gaan dus hand in hand. Het justitiële traject verloopt in voortdurende afstemming met het hulpverleningstraject, waarbij verschillende levensdomeinen betrokken zijn: medische zorg, huisvesting, opvoedingsondersteuning, juridische hulp, schuldbemiddeling, … De grote meerwaarde van zo’n Family Justice Center voor een slachtoffer is dat hij/zij alle hulp onder één dak vindt, niet telkens wordt doorverwezen, niet telkens opnieuw zijn/haar verhaal moet doen, duidelijke eensluidende boodschappen krijgt en kan rekenen op een aanpak die kort op de bal speelt, ook in wijzigende omstandigheden.

 

Een doorverwijzing naar een Family Justice Center verloopt steeds via de politie. Als onze lokale mandatarissen vaststellen dat kinderen of vrouwen in een zeer risicovolle situatie leven kunnen ze de politie inschakelen om met het FJC contact op te nemen. Opgroeien in een onveilige situatie heeft een levenslange impact op kinderen. Het FJC neemt de vraag van politie onmiddellijk op en bekijkt welke locatie het meest geschikt is voor de slachtoffers die gemeld worden. Voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld is er het gratis noodnummer 1712 (elke dag van 9 tot 17 uur). Bij hulpverleners leeft de verwachting heel sterk dat meer en meer gezinnen de volgende weken in bijzonder moeilijke situaties zullen terecht komen. Een uitweg in de richting van een noodopvang zal voor deze gezinnen een oplossing zijn.

 

De noodopvangplaatsen die de provincie Antwerpen ter beschikking stelt, blijven voorzien tot het einde van de coronacrisis. Naast een veilig dak boven het hoofd bieden zij voor de kinderen ook vorming en onderwijsbegeleiding aan. Het team flankerend onderwijsbeleid wordt ingeschakeld om contacten te leggen met CLB, klastitularissen en zorgleerkrachten. Internet en computers worden ter beschikking gesteld zodat de kinderen opnieuw in contact kunnen komen met hun school. Door hen in een veilige en rustige omgeving te brengen kunnen ze opnieuw adem happen, een traumatische ervaring verwerken en de eerste stappen zetten in hun verder leerproces.

CD&V-voorzitter Joachim Coens is hoopvol over onze samenleving ná corona: “Ik zie ook voordelen aan deze crisis”

Never waste a good crisis. Dat is het motto van Joachim Coens in deze coronatijden. De nieuwbakken CD&V-voorzitter werkt aan een manifest met tien lessen voor de toekomst. “We moeten deze crisis aangrijpen om onze samenleving beter te maken.” Coens werpt ook een blik op de economische relance. Wie moet de crisis betalen? En geld bijdrukken, is dat een optie?

Lees hier het ganse artikel

 

Gratis kinderopvang in paasvakantie voor kinderen tussen 3 en 12 jaar

De Vlaamse regering voorziet gratis kinderopvang in de paasvakantie voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De aanbieders krijgen daarvoor een compensatie. De regering maakt daar 8 miljoen euro voor vrij, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De Vlaamse regering verzekert ook in de paasvakantie kinderopvang voor ouders die bijvoorbeeld in de zorgsector werken, of voor kinderen die anders bij de grootouders terecht zouden komen. Dat kan bijvoorbeeld georganiseerd worden door scholen, met onderwijspersoneel dat vrijwillig inspringt, of door lokale besturen. 

Omdat ouders die hun kinderen in scholen laten opvangen sowieso niets zouden betalen, maar wie van buitenschoolse opvang gebruik maakt normaal gezien wel betaalt, besliste de Vlaamse regering om alle opvanginitiatieven gratis te maken. Gezinnen moeten ook niet betalen voor gemiste opvangdagen, dat zijn dagen waarop een kind ondanks reservatie afwezig is van de kinderopvang.

Tegelijkertijd zullen veel ouders hun kinderen de komende twee weken wellicht thuishouden, terwijl ze anders wel naar de kinderopvang zouden gaan. De regering voert daarom een financiële compensatieregeling in voor de buitenschoolse opvanginitiatieven, zodat de inkomsten gegarandeerd zijn. Ze krijgen een forfaitair bedrag per erkende of geattesteerde plaats voor buitenschoolse kinderopvang. De regering trekt daar in totaal 8 miljoen euro voor uit.

“Veel gezinnen hadden zich de paasvakantie wellicht anders voorgesteld dan de manier waarop ze die nu moeten beleven”, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdagmiddag tijdens een persconferentie van de Vlaamse regering. “Maar het is erg belangrijk dat we kinderopvang kunnen voorzien. We moeten garanderen dat ouders uit cruciale sectoren zoals de zorg opvang blijven vinden voor hun kinderen.”

Artikel uit HLN

We leven in dit land echt in twee verschillende werelden

De huidige coronacrisis is du jamais vu en zal wellicht de geschiedenisboeken ingaan als de zwaarste economische en sociale schok die de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog te verwerken kreeg. Vandaag is het nog alle hens aan dek om de schade zoveel mogelijk te beperken en om zoveel mogelijk levens te redden, maar wat staat er ons binnen enkele maanden te wachten? En hoe wil de politiek, eens die opnieuw aan de knoppen zit, dan opnieuw op de rails krijgen?

Doorbraak interviewt vijf weken lang vijf toppolitici over de lessen die ze uit deze crisis trekken, én over hun maatschappelijke en politieke toekomstvisie.
Vandaag: CD&V-voorzitter Joachim Coens. 

Wat is de belangrijkste les die deze corona-crisis u geleerd heeft als politicus?

Joachim Coens: ‘Wat mij vooral opvalt, is dat de politiek in het algemeen veel uitgaat van bestaande situaties, van een vaste routine. Als heel wat van die zekerheden en routines plots wegvallen, dan komen we al snel tot het inzicht dat de kracht van de gewoonte in de politiek misschien wel te groot is. Als politici leren we nu in sneltempo afstand te nemen, eenvoudigweg omdat het moet, en dit blijkt ook te lukken.’

Gebrek aan leiderschap
Hebben we nood aan een efficiëntere politieke besluitvorming? 

‘Absoluut. Het overheidstekort bijvoorbeeld zal wellicht met ettelijke tientallen miljarden oplopen, terwijl we dit ook voor deze crisis al meesleepten als een steeds zwaarder blok aan het been. De vraag naar efficiëntere structuren zal dus ongetwijfeld prominent op tafel komen, al was het maar omdat de beschikbare middelen een stuk schaarser zijn geworden.’

U hebt – als gewezen topman van de haven van Zeebrugge – tonnen ervaring in het bedrijfsleven, en net die bedrijfsleiders namen het gebrek aan efficiëntie en doortastendheid in de politiek al vaak op de korrel. Hoe kijkt u dan vandaag naar de aanzwellende kritiek op het gebrek aan politiek leiderschap in dit land?

de politieke afhandeling van deze crisis verliep inderdaad niet altijd even gestroomlijnd

‘De lijnen in het bedrijfsleven zijn een stuk korter, waardoor je dus meestal sneller en efficiënter kan beslissen. Daar staat tegenover dat er in de politiek doorgaans ook veel meer invalshoeken en stakeholders zijn waarmee je rekening moet houden. In het bedrijfsleven draait het hoofdzakelijk om rendement en winst. Dit gezegd zijnde: de politieke afhandeling van deze crisis verliep inderdaad niet altijd even gestroomlijnd. Neem nu de discussie rond de mondmaskers. Wie was waarvoor verantwoordelijk? Dit zal na deze crisis toch wel eens grondig moeten worden uitgezocht.’

Gezondheidszorg
Welke belangrijke systeemfouten heeft deze crisis in uw ogen blootgelegd?

ik pleit dan ook voor meer homogene bevoegdheden voor het hele gezondheidszorgbeleid

De afspraken en afbakening van de verantwoordelijkheden tussen het regionale en federale niveau liepen de voorbije weken duidelijk niet altijd zoals het hoort. Zeker als het over de organisatie van de gezondheidszorg gaat, is de integrale ketenbenadering ronduit cruciaal. In praktijk is nu gebleken dat dit beleid veel te versnipperd is, en ik pleit dan ook voor meer homogene bevoegdheden voor het hele gezondheidszorgbeleid.’

Er loopt nog wel meer fout in de gezondheidszorg: op de artsen na – die via hun patiënten meestal ook het geld binnenbrengen voor de ziekenhuizen – bengelen werknemers uit die sector helemaal onderaan de loonladder in ons land. Moeten we daarvoor nieuwe krijtlijnen trekken?

als deze crisis ons iets leert, dan is het wel dat je verrassend snel los kan komen van aloude zekerheden en routines

‘Het probleem is dat de wet van vraag en aanbod in die sector eigenlijk niet echt speelt, omdat de gezondheidszorg grotendeels een overheidsgebeuren is. De financiering gebeurt door de overheid – en dit geldt overigens ook voor de artsen – en als we geen correctie doorvoeren dan vinden we binnenkort gewoonweg geen mensen meer die in die sector aan de slag willen gaan. Daarvoor zullen dus onvermijdelijk extra middelen worden vrijgemaakt, maar dit zijn wel degelijk keuzes die je als overheid moet maken. Zoals al aangehaald: als deze crisis ons iets leert, dan is het wel dat je verrassend snel los kan komen van aloude zekerheden en routines. Daarnaast denk ik dat we als overheid hier en daar ook nog wel een stukje efficiënter kunnen werken, waardoor er dan geld beschikbaar kan komen, onder meer voor de zorgsector.’

‘We moeten anders gaan leven,’ klinkt het vandaag haast dagelijks op sociale media en in allerlei opiniebijdragen. Bent u het daarmee eens? En in welke mate is dit realistisch, als er zo snel mogelijk op economisch herstel moeten worden gefocust?

‘Je ziet vandaag twee stromingen, sommige opiniemakers gaan er ook van uit dat het toch wel snel opnieuw business as usual zal zijn. Persoonlijk ben ik daar niet van overtuigd. De financiële impact van deze crisis – enkel al voor de overheid – zal van die aard zijn dat we daar nog jarenlang rekening mee zullen moeten houden in onze politieke en maatschappelijke prioriteiten.’

Bedrijven laten meespelen
U lanceert een voorstel om bedrijven mee in te schakelen om bepaalde overheidstaken deels over te nemen, in ruil voor een sociale taxshelter: legt u dit eens even uit? 

‘De vennootschapsbelasting – die in ons land al behoorlijk hoog ligt – nog verder optrekken, lijkt me niet echt een optie. Idem dito voor de personenbelasting: ook daar staat niemand te springen om die nog te verhogen. Dus moeten we creatief zijn, en waarom zouden we bedrijven die in theorie enkel winst nastreven niet de kans geven om in beperkte mate ook een maatschappelijk doel te dienen? Neem nu bijvoorbeeld een schoenenproducent die ook een buurthuis wil openhouden, of een crèche uitbaten. Deels vanuit een soort educatieve meerwaarde voor het eigen personeel maar dus ook ruimer, als sociale dienstverlening voor de gemeenschap. Bedrijven die daarin investeren, zouden dan aanspraak kunnen maken op een taxshelter. In plaats van bij te dragen aan de maatschappij via de venootschapsbelasting – die in de pot van de algemene middelen belandt – zouden ze er dus ook voor kunnen opteren om zelf een aantal maatschappelijke taken op te nemen. Hierdoor kunnen we de overheid een stukje ontzorgen. Bedrijven die zich ook op die wijze in de markt zetten, zijn in mijn ogen ook de bedrijven van de toekomst.’

Vanuit linkse hoek is nu te horen dat vooral de liberale markteconomie niet ongeschonden uit deze crisis zal komen. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan, als gewezen ondernemer én voorzitter van een partij die op dat vlak toch altijd wat moeizaam moest zoeken naar een plaats in het midden van het bed?

ik denk wel dat kleinschaligheid opnieuw meer de norm moet worden

‘De doorgedreven globalisering heeft voor een deel van de bevolking toch wel tot een stukje vervreemding geleid, dit bleek nog maar eens uit de meest recente verkiezingsuitslag. Heel wat mensen voelen zich hierdoor wat verweesd en in de steek gelaten. Kleine winkels die sluiten, mensen die door hun bedrijf van hot naar her worden verplaatst of hele stadswijken waar alle culturen door elkaar leven: het leek het nieuwe normaal en iedereen werd verwacht daarin mee te gaan. Dit blijkt nu plots helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. We zullen de globalisering nooit meer terugdraaien, maar ik denk wel dat kleinschaligheid opnieuw meer de norm moet worden, en dat de mens zelf opnieuw meer centraal moet komen te staan in de economie. Die correctie zal de komende maanden in versneld tempo worden doorgevoerd.’

Laat ons het even concreet maken: mocht uw partij binnenkort écht mee aan de knoppen komen te zitten, maakt u dan werk van de ‘europanisering’ van een aantal essentiële sectoren? En hoe wilt u dit aanpakken, in de wetenschap dat de loonkost hier nog altijd stukken hoger ligt dan in Azië en in tal van sectoren dé beslissende factor blijft?

‘Ik denk dat we de voorbije jaren soms ietwat te laks zijn geweest op een aantal vlakken. Neem nu de grote internationale handelsakkoorden: al te vaak blijkt dat we aan partners in groeilanden zoals India, China of Brazilië niet dezelfde kwaliteitscriteria en sociale of ecologische normen opleggen als we van onze eigen bedrijven verwachten. Waardoor die buitenlandse spelers uiteraard ook een stuk goedkoper kunnen produceren. Daarnaast moeten we ook vaker iets verder kijken dan de pure loonkost: ook de transportkost – en de impact daarvan op het klimaat – zouden we sterker mee in rekening kunnen brengen.’

Akkoorden
In het weekend van 15 maart is nog maar eens pijnlijk tot uiting gekomen dat politici in dit land zelfs in tijden van hoge nood geen akkoorden meer kunnen sluiten. Wat zijn de lessen die u daaruit trekt voor het verdere functioneren van dit land?

in Vlaanderen noch in Wallonië zien we nog echt wat zich aan de andere kant van de taalgrens afspeelt

‘We leven in België echt in twee verschillende werelden: politiek, maar ook sociaal en mediatiek. En we beseffen dit nog altijd veel te weinig: in Vlaanderen noch in Wallonië zien we nog echt wat zich aan de andere kant van de taalgrens afspeelt. Ook binnen Vlaanderen of Wallonië koesteren partijen andere opvattingen over heel veel thema’s, maar ze slagen er wel nog in om die te overstijgen en samen te besturen. Federaal is dit voorlopig nog niet gelukt, omdat partijen zoals de PS of Ecolo nu al jarenlang in de publieke opinie verkondigen dat er met sommige Vlaamse partijen eenvoudigweg niet te regeren valt. De impact daarvan is stilaan reusachtig groot, maar in Vlaanderen beseffen we dit nog onvoldoende. Ofwel is dit land op lange termijn dus niet langer aan de orde, ofwel – en daar ben ik toch voorstander van – proberen we beide gemeenschappen toch nog samen een aantal dingen te laten doen. In dat geval gaan we als Vlaamse politici ook meer aanwezig moeten zijn in die Franstalige publieke opinie.’

Het wordt natuurlijk lastig als de twee grootste Vlaamse partijen in die Franstalige publieke opinie allebei gedemoniseerd worden en er de facto amper aan bod komen. Welke toekomst hebben we dan nog samen?

Misschien moeten we naar een afspiegelingsregering gaan, zoals bijvoorbeeld ook in Zwitserland het geval i

‘Dat klopt, en soms stel ik me de vraag: worden wij de volgende? De logica daarvan ontsnapt me ergens wel. Het gaat niet enkel om een demonisering van N-VA, het gaat ook nog eens om links versus rechts. Misschien moeten we naar een afspiegelingsregering gaan, zoals bijvoorbeeld ook in Zwitserland het geval is. Als er na pakweg zes maanden geen “gewone” ideologische meerderheid mogelijk blijkt, zullen we dit land moeten besturen op basis van de meerderheden die zich gevormd hebben in Vlaanderen en Wallonië.’

Komen de grote ideologische tegenstellingen in zo’n coalitie dan niet meteen opnieuw op tafel?

‘Dat kan, maar veel hangt natuurlijk af van wat we nog willen overhouden op het federale beslissingsniveau. We moeten dan ook bekijken wat we nog samen willen doen.’

Regeringsvorming
Hoe zit u de regeringsformatie binnenkort verder verlopen?

ik stel vast dat de ideologische tegenstellingen al veel sneller dan verwacht opnieuw op tafel komen

‘Ik moet toegeven dat de huidige formule, met tien partijen, ook niet bepaald op wieltjes loopt. Ergens had ik verwacht dat we nu wel enkele maanden safe zouden zitten en ons honderd procent op de gezondheidscrisis konden focussen, maar ik stel vast dat de ideologische tegenstellingen al veel sneller dan verwacht opnieuw op tafel komen. Op sommige vlakken zijn de geesten dan weer wel aan het rijpen: iedereen lijkt nu wel te beseffen dat we de komende jaren onmogelijk zullen kunnen vasthouden aan een begrotingsevenwicht, en dat dit mogelijk nog tientallen jaren kan duren.’

Maar u blijft er wel voor pleiten om N-VA mee op te nemen in die nieuwe federale regering?

‘Kijk, die partij is in zetels uitgedrukt de grootste partij van Vlaanderen. In de nasleep van een ongeziene crisis zoals deze lijkt het me absoluut wenselijk om over een ruime meerderheid te beschikken binnen de federale regering. Bovendien wachten er ons tal van nieuwe uitdagingen die we niet louter op federaal niveau meer kunnen oplossen. Ook daarvoor lijkt een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse en federale regering me een absolute noodzaak.’

 

Hebt u het gevoel dat uw partij beter uit deze crisis kan komen?

‘Ik denk dat de wat zachtere waarden waarvoor onze partij staat – de menselijke en sociale factor zeg maar – in de toekomst aan belang zullen winnen. Ik hoop dus wel dat onze boodschap ook electoraal breder kan aanslaan.’

Interview Doorbraak

Mondmaskers met filter huis aan huis bezorgd

Elke inwoner vanaf 12 jaar van Sint-Katelijne-Waver ontving vandaag het door het gemeentebestuur beloofde mondmasker met filter. Medewerkers van de gemeente en onze schepen van welzijn, Sarah De Keyser (CD&V), brachten vandaag in totaal 18.264 mondmaskers aan huis.

  

Nadat de federale veiligheidsraad eind april besliste dat mondmaskers een belangrijke rol zouden spelen in de exitstrategie, bestelde het gemeentebestuur onmiddellijk mondmaskers met filter voor alle inwoners vanaf 12 jaar. 

“Het verpakken en aan huis brengen van de mondmaskers was een serieuze logistieke onderneming. Maar... vele handen maken licht werk. De voorbije dagen hebben de gemeentelijke diensten bergen werk verzet om de tijdige bedeling van de mondmaskers mogelijk te maken. Al deze medewerkers verdienen een dikke merci”, vertelt schepen Sarah De Keyser. 

Ook de leerkrachten en het personeel van alle scholen in onze gemeente (niet alleen de gemeentelijke scholen) hebben inmiddels een mondmasker met filter ontvangen. Zo dragen we er toe bij dat de geleidelijke heropstart van de scholen in zo veilig mogelijke omstandigheden kan gebeuren. 

“De coronacrisis plaatst ons voor nieuwe uitdagingen en dwingt ons allemaal om onze levenswijze aan te passen. Het dragen van een mondmasker is niet steeds aangenaam, maar enkel door het verder in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften kunnen de coronamaatregelen verder worden versoepeld”, besluit Sarah De Keyser. 

Bij vragen: contacteer het gemeentebestuur dan via www.skw.be/mondmasker (contactformulier) of op werkdagen telefonisch op 015/30 50 54 (tussen 9 en 12 uur).

Inwoners Sint-Katelijne-Waver krijgen coronaprik in Mechelse Nekkerhal

Alle inwoners van de gemeente Sint-Katelijne-Waver zullen zich in de Nekkerhal kunnen laten inenten met het coronavaccin. "Samen met Mechelen vormen we de Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne. Het is dan ook logisch dat we samenwerken met hen voor de vaccinatie."

 

Enkele dagen geleden maakte Mechelen bekend dat het een vaccinatiepost zou inrichten in de Nekkerhal. "We hebben nog even de webinar van de Vlaamse overheid afgewacht en op basis daarvan nu beslist om ons bij Mechelen aan te sluiten. Zo zullen alle inwoners van hele Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne op dezelfde plaats hun vaccin krijgen", vertelt schepen van gezondheid Sarah De Keyser.

“De Nekkerhal heeft heel wat voordelen,” onderstreept burgemeester Kristof Sels. "Zowel inzake bereikbaarheid, parkeergelegenheid, grootte en inrichting is de Nekkerhal ideaal. In onze gemeente kwam eventueel sporthal Bruultjeshoek in aanmerking, maar die willen we vrijhouden voor de scholen en de jeugdtrainingen, en voor wanneer de sportactiviteiten hervatten. Bovendien is de Nekkerhal geschikter en is het voor zowel Sint-Katelijne-Waver als Mechelen logischer en voordeliger om samen te werken: we zijn niet voor niets één eerstelijnszone.”

“We zijn er ons van bewust dat het voor minder mobiele mensen niet evident is om naar een vaccinatiecentrum, waar dan ook, te gaan. We zullen alternatieven uitwerken om ook hen op een vlotte manier te vaccineren. Dat kan gaan om een shuttle-dienst of een mobiel vaccinatieteam. Zodra we hier een zicht op hebben”, zullen we hierover communiceren”, besluit schepen De Keyser.

 

Voor meer informatie, contacteer

 Sarah De Keyser, schepen van gezondheid
0497 28 09 69, sarah.de.keyser@skw.be

Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver schenkt 140 CO₂-meters aan basisscholen

Op het overlegcomité van 3 december werd beslist dat basisscholen in Vlaanderen in elk klaslokaal een CO₂-meter moeten installeren. Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver plaatste meteen een bestelling om de scholen van voldoende meters te voorzien. Schepen van onderwijs Sarah De Keyser ging de meters zelf, samen met de coördinator gemeentelijk en flankerend onderwijs overhandigen aan de  basisscholen in de gemeente. 

      

 

“Om niet te moeten wachten op de middelen van de overheid en de stormloop op CO₂-meters voor te zijn, beslisten we als lokaal bestuur zelf een aankoop te doen voor de basisscholen”, vertelt Sarah De Keyser, schepen van onderwijs.
“We schonken de 7 basisscholen in onze gemeente kwalitatieve meters waarmee ze de luchtkwaliteit in de klas kunnen bewaken. Voor de aankoop konden we als gemeentebestuur rekenen op de technische kennis en contacten van onze diensten.”

Ventilatie en luchtkwaliteit blijken enorm belangrijk te zijn in de strijd tegen corona. We vinden het dan ook heel belangrijk dat elke school deze strijd gelijk kan voeren. Dat is dus exact wat we bedoelen met flankerend beleid, en waarvoor we deze legislatuur extra budgetten inschreven voor flankerend onderwijsbeleid.