Waar staat CD&V voor ?

Economische groei met sociale vooruitgang

Wij maken geen keuze tussen het economische en het sociale. Ze zijn allebei essentieel.
Het zijn communicerende vaten.
Specifiek aan hoe wij naar de dingen kijken , is hoe we ze met alkaar laten communiceren.
Welvaart ? Ja, voluit. Maar niet zonder welzijn. Niete zonder sociale vooruitgang en solidariteit.
Voor ons zijn economie en sociaal beleid elkaars hefbomen.
Investeren in de economie is goed voor het sociale.

Want economische groei vergroot de ruimte voor sociale investeringen.

Want een vernieuwende ecoconomie vindt toepassingen uit die voor meer levenskwaliteit zorgen.
Want economie die zoveel mogelijk mensen aan een kwaliteitsvolle job helpt, zorgt ervoor dat mensen er ook zelf op vooruitgaan. En omgekeerd is investeren in sociaal beleid goed voor de economie.
Een groot aanbod kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang zorgt voor meer arbeidsdeelname.
Investeringen in de zorg, zorgen ervoor dat mensen hun dierbaren kunnen blijven verzorgen, zonder dat ze hun job moeten opgeven. En investeringen die gezinnen helpen met de balans tussen werk en privé, zorgen ervoor dat mensen gelukkiger en productiever op hun werk verschijnen.

Economische groei en sociale vooruitgang gaan hand in hand. 
Al meer dan 70 jaar is dat voor CD&V de sterkte van onze samenleving. Niet werken om te werken, maar werken om te leven. In moeilijke tijden beschouwen wij het als onze opdracht dit model klaar te maken voor de toekomst.

Een veilige & samenhangende samenleving

De wereld is in volle verandering en wat vroeger zeker of ondenkbaar was, is het vandaag niet altijd meer.
Het antwoord is niet krampachtig vasthouden aan wat eens was of terugplooien op onszelf.
Of de ander als een concurrent zien voor onze welvaart. Evenmin moeten we de weerstand en angsten die met veranderingen gepaard gaan, wegwuiven of minimaliseren. Ze zijn reëel en menselijk.

Ons antwoord is een meer betrokken samenleving. Een meer samenhangende samenleving.
Waar ieder mens de kans krijgt zichzelf te ontplooien, maar steeds met oog voor de medemens. Samenleven gaat aan onze vrijheid vooraf. Zonder een hechte samenleving kan vrijheid niet bestaan. Vertrouwen en wederzijds respect zijn cruciaal.
Zo'n samenleving is geen optelsom van individuen of gemeenschappen die naast elkaar leven.

Dialogeren in plaats van polariseren. Praten met elkaar in plaats van over elkaar.

Verbinden en verschillen overbruggen. Mensen oproepen zich te engageren en verantwoordelijkheid op te nemen.
Daar staan wij voor en zullen wij altijd voor blijven gaan.

 

Kansen voor iedereen, iedereen telt mee

Iedere mens telt. Daar doen wij geen toegevingen op. Iedereen moet, in welke levensfase ook, in staat zijn een menswaardig en goed leven te leiden. Respect voor iedere unieke mens, in de situatie waarin die verkeert, staat voorop.
Iedere mens verdient respect en nog het meest van al de kwetsbare, weerloze mens.
Juist wanneer mensen het kwetsbaarst zijn, verdienen ze bijzondere zorg.

Een warme samenleving is een zorgzame samenleving.
Kinderen krijgen een opleiding om zelfstandig door het leven te kunnen gaan.
Werklozen krijgen een uitkering, maar worden ook begeleid naar een nieuwe job.
Zieken, ook minder bemiddelde zieken, moeten alle zorgen kunnen genieten.

De menselijkheid van onze samenleving wordt bepaald door hoe we omgaan met de meest kwetsbaren, door de manier waarop we voor zieken, gehandicapten, ouderen en zwakkeren zorgen, door de aanpak van armoede, door de steun voor mensen in ontwikkelingslanden.

Stimuleren wie vooruit wil en meetrekken wie het moeilijk heeft.

Voor iedereen kansen op maat van zijn of haar leven. Dat is voor ons de essentie. Enkel als iedereen in de samenleving perspectief heeft op beter, gaat een samenleving erop vooruit.

Duurzaamheid

Wij kijken vooruit. Het is onze verantwoordelijkheid zorg te dragen voor onze samenleving en de planeet.
Zodat we hen in goede staat kunnen doorgeven aan de volgende generatie.
Zij mogen later niet de last dragen van ondoordacht beleid vandaag.

Onze eigen welvaart en ons welzijn mogen niet ten koste gaan van de welvaart en het welzijn van onze kinderen.

Dat wil zeggen dat we het hoofd moeten bieden aan sociale en economische uitdagingen, maar ook moeten beseffen dat er grenzen zijn aan wat onze omgeving en onze planeet kunnen dragen. Duurzaamheid en de zorg voor die leefomgeving zijn voor ons even belangrijk in het beleid als de economie en het sociaal beleid.
Duurzaamheid moet verweven zitten in elke maatregel en in elk voorstel. We zetten al grote stappen vooruit op het vlak van lucht-, water- en bodemvervuiling, het beschermen van kwetsbare natuur, het vermijden van afval en afvalverwerking.
Maar op andere vlakken ligt er nog werk op de plank: broeikasgassen, grondstoffenverbruik, ruimtebeslag, mobiliteit....
De fiets naar voor schuiven als transportmiddel van de toekomst - Koning Fiets - was slechts één zo'n actie.

Hier moet niet alle heil verwacht worden van de overheid.
De belangrijkste bijdrage aan de toekomst van onze kinderen kan geleverd worden in ons eigen huis, onze eigen tuin, onze eigen omgeving. Hoe verplaats ik me naar het werk? Hoeveel water en elektriciteit verbruik ik? Hoeveel afval produceer ik per week? Het zijn slechts enkele vragen die we ons moeten stellen.