Gemeentescholen

Keuze voor het behoud van de gemeentescholen en voor bijkomende ondersteuning van alle onderwijsinstellingen in onze gemeente

 

Zoals het past bij de opmaak van het meerjarenplan, is de voorbije maanden voor alle domeinen waarbinnen de gemeente actief is, nagegaan of er verbeterpunten zijn en, zo ja, op welke wijze deze best kunnen worden gerealiseerd. Bij deze oefening heeft onze schepen van onderwijs Sarah De Keyser ook de werking en omkadering van onze drie gemeentelijke basisscholen (GLOC, Dijkstein en Octopus) onder de loep genomen. Deze gemeentescholen ressorteren momenteel samen met de gemeentescholen van Duffel en Bonheiden onder scholengemeenschap Anker. In het voorjaar van 2020 moet worden beslist de samenwerking binnen deze scholengemeenschap al dan niet verder te zetten, wat een bijkomende aanleiding was om thans de toekomst van onze gemeentescholen aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

We hebben dit onderzoek met een open en kritische geest uitgevoerd, rekening houdend met de terechte bekommernissen van leerlingen, ouders en personeelsleden, doch zonder a priori bepaalde pistes uit te sluiten. Hierbij is ook de mogelijkheid onderzocht om onze drie gemeentelijke basisscholen over te hevelen naar een ander onderwijsnet, meer in het bijzonder het gemeenschapsonderwijs (GO) of de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Volkomen ten onrechte heeft de oppositie de voorbije weken verkondigd dat de beslissing tot overheveling van onze gemeentescholen naar een ander onderwijsnet de facto reeds was genomen. Noem het gerust een schoolvoorbeeld van fake news.

Hoewel het uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat de overheveling van onze gemeentescholen naar een ander onderwijsnet en de daarmee gepaard gaande opname in een groter schoolbestuur bepaalde voordelen met zich zouden kunnen brengen – o.m. inzake pedagogische begeleiding, juridische bijstand en ondersteuning van het personeelsbeleid – heeft CD&V een mogelijke overheveling steeds aan strikte voorwaarden gekoppeld. Aldus heeft onze partij steeds garanties geëist omtrent de blijvende bestemming van de scholen als basisscholen, het bewaken van de onderwijskwaliteit, het onderhoud als goede huisvader van de infrastructuur, het uitvoeren van noodzakelijke investeringen, de arbeidsvoorwaarden van het personeel, de kostprijs voor de ouders, de beschikbaarheid van de scholen voor verenigingen en buitenschoolse kinderopvang (open school), etc.

In de met mogelijke overnamepartners gevoerde besprekingen heeft schepen Sarah De Keyser deze randvoorwaarden steeds bewaakt. Na weken van nuttige en intense besprekingen is gebleken dat geen van de mogelijke overnamepartners de door onze partij gestelde voorwaarden (afdoende) kan invullen. Ook wat betreft de leerlingenbegeleiding en de zorg zou een overheveling naar een ander onderwijsnet momenteel een achteruitgang betekenen.

Om die redenen is er voor geopteerd om onze drie gemeentelijke basisscholen in eigen beheer te houden. Dit is zeker geen negatieve keuze, maar een keuze voor een positief project waarbij we ook alle andere onderwijsinstellingen actief in onze gemeente willen versterken.

Het onderzoek van de voorbije maanden, waarbij ook geluisterd is naar ouders, directies en leerkrachten, heeft enkele werkpunten binnen onze gemeentescholen blootgelegd. Ten einde de werking van de gemeentescholen verder te professionaliseren, zal een personeelslid worden aangeworven die hierbij kan begeleiden en coördineren. Zoals ook voorzien in het bestuursakkoord, zullen we daarnaast bijkomend inzetten op het zogenaamde “flankerend onderwijsbeleid”, wat onder meer veilige wegen naar scholen, vervoer van en naar zwemlessen, bestrijding van kinderarmoede, etc. omvat. Zo worden alle leerlingen en studenten in onze gemeente extra ondersteund, en dit ongeacht tot welke onderwijskoepel hun school behoort.

We zijn er ons van bewust dat het onderzoek van de voorbije weken bij ouders en personeelsleden voor onzekerheid heeft gezorgd. Dit was echter onvermijdelijk en we zijn er van overtuigd dat de geuite bezorgdheden en gevoerde besprekingen het beslissingsproces hebben versterkt, wat de toekomst van het onderwijslandschap in onze gemeente enkel ten goede komt.